Kledingreglement (Jeugd) - ODIN'59

Kledingreglement (Jeugd)

Kledingreglement (Jeugd)

Kledingreglement

  • Het jeugdkledingfonds valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. 
  • Het dagelijkse beheer van het jeugdkledingfonds – hierna te noemen ‘het fonds’ is in handen van de commissie kleding en materialen – hierna te noemen ‘de commissie’. Deze commissie is tevens verantwoordelijk voor de organisatie van de uitvoering.
  • De coördinatoren van de diverse leeftijdsgroepen, de vertegenwoordiger van de jeugdteams, de trainers en leiders ondersteunen desgevraagd de commissie ten behoeve van een goede, praktische uitvoering.  
  • HSV ODIN ’59 (hierna te noemen 'ODIN '59') incasseert jaarlijks automatisch de verplichte bijdrage van ieder als speler geregistreerd lid aan het fonds. Dit geschiedt via de contributie. Het gaat om een bedrag van €18,-  per seizoen. Van dit bedrag schaft ODIN '59 sportkleding – t-shirt, broek en presentatiepak – aan t.b.v. alle jeugdteams van ODIN ’59. Kabouters (J0-7) ontvangen alleen een wedstrijdshirt. Bij niet tijdige betaling van de contributie kan de betreffende speler niet deelnemen aan wedstrijden.
  • Leden die gedurende het seizoen bij ODIN ‘59 vertrekken, blijven de volledige bijdrage verschuldigd en hebben geen recht op restitutie.
  • De kleding is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin van ieder seizoen via de leiders in bruikleen gegeven aan de teams. De teamspelers zijn gezamenlijk als team verantwoordelijk voor de verstrekte wedstrijdtenues. De speler is individueel verantwoordelijk voor het aan haar/hem verstrekte presentatiepak.
  • Twee maal per seizoen vindt er controle plaats of alles nog aanwezig is.
  • Voor de verstrekking van het aantal tenues per team zijn bij ODIN ‘59 de normatieve indelingscriteria voor teams gehanteerd, te weten: het aantal speelgerechtigde spelers, het aantal wisselspelers en de ervaringscijfers.
  • De sportkleding blijft eigendom van de vereniging. 


Hieronder leest u welke (spel)regels van toepassing zijn bij het gebruik van de sportkleding.

1. De tenues worden na iedere wedstrijd door de leider (of een andere door de  leider aangewezen persoon) ingenomen, gecontroleerd en in de teamtas gedaan. De leider stelt een wasschema op waarbij het uitgangspunt is, dat het wassen van de t-shirts steeds door ouders c.q. verzorgers geschiedt conform wasvoorschriften, deze is toegevoegd tijdens uitgave van de team-tas. Bij de eerstvolgende wedstrijd worden de gewassen tenues weer uitgereikt aan de spelers. Het staat de leider(s) vrij binnen of buiten het team een persoon een wasvergoeding te geven voor het wassen van de kleding. De kosten komen daarbij ten laste van het team. Hierover dient echter wel overeenstemming binnen het team te zijn.

2. In de kledingtassen vindt u de wasvoorschriften en deze dienen strikt te worden opgevolgd.

3. Indien door het niet in acht nemen van die wasvoorschriften schade aan de kleding ontstaat, wordt het team daarvoor aansprakelijk gesteld en worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

4. Degene die de kleding heeft gewassen of heeft laten wassen, zorgt ervoor dat de kleding voor aanvang van de wedstrijd op een door de leider vastgestelde tijd aanwezig is en voor het team beschikbaar is (de tenues van ODIN ‘59 worden in de kleedkamer uitgereikt).

5. De kleding en presentatiepakken mogen uitsluitend tijdens een voetbalwedstrijd van HSV ODIN ‘59 worden gebruikt en dus niet tijdens de training of bij andere gelegenheden. Ieder teamlid wordt geacht voor de wedstrijd te verschijnen in het door ODIN ’59 verstrekte presentatiepak. Tevens kan het presentatiepak worden gebruikt voor de warming-up of als reserve speler tijdens de wedstrijd. Het presentatiepak wordt dus uitsluitend op wedstrijddagen gedragen.

6. Het is niet toegestaan de kleding anders te gebruiken dan waarvoor deze is bedoeld.

7. Zonder toestemming van het algemeen bestuur mogen op de kleding geen andere teksten, nummers of uitingen worden aangebracht.

8. Iedere speler is verplicht om zorgvuldig met de kleding om te gaan. Bij vermissing of beschadiging ten gevolge van onjuist of onzorgvuldig gebruik van de kleding, worden ten laste van het team kosten in rekening gebracht ter waarde van het aanschafbedrag.

9. Indien tijdens de wedstrijd schade aan de kleding is ontstaan, dient dit direct na afloop van de wedstrijd door de speler bij de leider te worden gemeld. Deze meldt dit direct bij de commissie (materialen@odin59.nl) van ODIN ‘59 . Voor schade aan de kleding die tijdens de wedstrijd is ontstaan, zal een speler niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. Dit is ter beoordeling aan de commissie kleding en materialen.

10. Bij vermissing van kledingstukken of geconstateerde schade aan de kleding anders dan hiervoor bedoelt, dient de leider dit direct na constatering te melden bij de commissie (materialen@odin59.nl). Of iemand aansprakelijk wordt gesteld is ter beoordeling aan de commissie. Bij vermeende diefstal moet een proces verbaal van aangifte van de politie worden overgelegd. 

11. Aan het einde van het voetbalseizoen dienen de leiders er voor te zorgen dat de tass met alle kledingstukken en toebehoren wordt ingeleverd bij de commissie (materialen@odin59.nl). Wanneer aan het einde van het seizoen blijkt, dat er spullen ontbreken die niet zijn gemeld en/of er is sprake van niet gemelde schade, worden ten laste van het team de daaraan verbonden kosten in rekening gebracht, ter hoogte van het aanschafbedrag dat is vermeld in de gebruiksovereenkomst. 

12. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie (materialen@odin59.nl).

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!