Cookie beleid Odin59

De website van Odin59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 - Algemene bepalingen

 1. De voetbalvereniging ODIN ‘59, hierna te noemen "de vereniging" is bij notariële akte opgericht op 17 december 1959  en is gevestigd te Heemskerk.
 2. Het tenue bestaat uit een geel shirt, blauwe broek en blauwe sokken.
 3. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 7 januari 2020

 

Artikel 2 - Leden
De vereniging bestaat uit: 

 • leden 
 • niet - spelende leden 
 • verenigingsleden
 • leden van verdienste 
 • ere - leden 

Niet - spelende leden hebben dezelfde rechten en plichten als de leden, zij mogen echter niet deelnemen aan officiële wedstrijden. Wel mogen zij als trainer, coach, leider of scheidsrechter deelnemen.

Verenigingsleden hebben ook dezelfde rechten als de leden, maar zij zijn niet aangesloten bij de KNVB en mogen formeel geen officiële functie bekleden of op welke wijze dan ook deelnemen aan officiële wedstrijden.

 

In een aparte bijlage is beschreven wat de procedure is om te komen tot benoeming van ere-leden en leden van verdienste en de criteria waar aan moet worden voldaan. Deze beleidsnotitie is in de ALV van 2 december 2019 unaniem door de leden aangenomen. 

Deze notitie is als bijlage aan dit Huishoudelijk Reglement toegevoegd en is een onlosmakelijk onderdeel van dit reglement.

 

Artikel 3 - Lidmaatschap

Aanmeldingen gaan via de website van ODIN ’59. Er wordt gebruik gemaakt van het standaardformulier van de KNVB. Er zijn drie categorieën waar men zich voor aan kan melden, lid, niet-spelend lid of verenigingslid.

Het bestuur kan eisen dat in het formulier gevraagde en door de aanmelder verstrekte gegevens met deugdelijke bewijzen worden gestaafd.

Het lidmaatschap voor spelende leden is mogelijk als er voldoende ruimte is om daadwerkelijk bij een team ingedeeld te worden. In situaties waar dat niet mogelijk is kan een wachtlijst worden opgesteld.

De kosten voor de inschrijving van leden worden door het bestuur vastgesteld. 

Mocht het bestuur een aanmelding afwijzen, dan wordt hiervan schriftelijk mededeling gedaan aan de aanvrager, onder vermelding van de beroepsprocedure. Indien het niet-toegelaten lid dit verzoekt, zal de afwijzende beslissing aan de algemene ledenvergadering worden voorgelegd.

 

Artikel 4 - Rechten en plichten van leden

Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 5 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten.

 1. Zij hebben het recht om deel te nemen aan trainingen en wedstrijden.
 2. Zij hebben het recht om deel te nemen aan debatten en stemmingen in de ledenvergaderingen.
 3. Zij hebben het recht van vrije toegang tot wedstrijden en bijeenkomsten, voor zover door het bestuur niet anders is bepaald.
 4. Zij hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen. Het bestuur is gehouden deze zo spoedig mogelijk te behandelen of te onderzoeken c.q. te doen behandelen of te doen onderzoeken en over het resultaat van de behandeling en/of het onderzoek bericht te geven aan het lid dat het voorstel, de klacht of de wens heeft ingediend.
 5. Zij hebben de plicht het bestuur in kennis te stellen van de verandering van hun adres en/of mailadres.
 6. Zij hebben de plicht tot tijdige betaling van de contributie, het contributiereglement is als bijlage aan dit huishoudelijk reglement toegevoegd
 7. Zij hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging, alsmede van de door het bestuur of door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen, benevens de voorschriften van de KNVB.

 

Artikel 5 - Straffen

 1. In het algemeen zal strafbaar zijn zodanig handelen of nalaten, dat in strijd is met de wet, dan wel de statuten, reglementen en/of besluiten van organen van de vereniging, of waardoor de belangen van de vereniging worden geschaad.
 2. Straffen opgelegd door de tuchtcommissie van de KNVB, waaronder begrepen die ten gevolge van een gele of rode kaart, dienen door de leden zelf te worden betaald.
 3. Het bestuur is bevoegd om, met inachtneming van het beginsel van hoor en wederhoor, naast een straf welke aan een speler, grensrechter, begeleider, verzorger of ander lid wordt gegeven en door de tuchtcommissie van de KNVB wordt afgedaan, een bijkomende straf vanuit de vereniging op te leggen.
 4. Bij een beslissing als bedoeld in lid 3 van dit artikel heeft het desbetreffende lid een beroepsmogelijkheid bij de algemene vergadering van de vereniging. Dit beroep dient, 6 maanden na het opleggen van de straf door het bestuur, aanhangig te worden gemaakt bij de algemene vergadering middels aangetekend schrijven te richten aan de secretaris van de vereniging.

 

Artikel 6 - Bestuur

 1. Het (algemeen) bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en tenminste  vier leden, die allen meerderjarig moeten zijn. 
 2. Onder het bestuur valt, onverminderd het bepaalde dienaangaande in de statuten, elders in het huishoudelijk reglement of in andere reglementen:
     1. de algemene leiding van zaken;
     2. de uitvoering van de door de algemene vergadering genomen besluiten;
     3. het toezicht op de naleving van de statuten en reglementen;
     4. benoeming, ontslag en schorsing van personen werkzaam ten behoeve van de vereniging.
 3. Het bestuur vergadert tenminste éénmaal per maand volgens een vooraf vastgesteld rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. Daarenboven vergadert het bestuur zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 leden van het bestuur zulks wensen. 
 4. Een oproep voor een vergadering dient minimaal 48 uur voor aanvang van de vergadering in het bezit van de bestuursleden te zijn, terwijl een vergadering op verzoek van bestuursleden binnen maximaal één week dient te worden belegd. 
 5. Een bestuursvergadering is tot besluiten bevoegd als de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. Over personen wordt schriftelijk gestemd, terwijl over zaken mondeling gestemd kan worden. Besluiten worden bij meerderheid van geldige stemmen genomen.
 6. Indien bij een stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel geacht te zijn    verworpen. Heeft bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen verkregen, dan vindt een herstemming plaats over de personen, die de meeste of zo nodig op één na de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist terstond het lot.

 

Artikel 7 - Het dagelijks bestuur

De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur neemt alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het dagelijks bestuur deelt zijn besluiten, ter bekrachtiging op de eerstvolgende bestuursvergadering mede.

Taken van de voorzitter:

 1. geeft leiding aan en houdt toezicht op het gehele verenigingsleven;
 2. is bij alle officiële vertegenwoordigingen de woordvoerder, tenzij hij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.

Taken van de secretaris:

 1. voert de correspondentie uit naam van en in overleg met het bestuur, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften ervan te houden en deze evenals de ingekomen stukken te bewaren. 
 2. heeft het beheer over het archief en is aansprakelijk voor goederen die hem van verenigingswege zijn toevertrouwd;
 3. zorgt voor het bijeenroepen van vergaderingen;
 4. zorgt voor bekendmakingen van veranderingen of aanvullingen in de statuten en reglementen;
 5. houdt een voor leden toegankelijke lijst bij, waarin de namen en adressen van alle leden van verdienste en ereleden zijn opgenomen.

Taken van de penningmeester:

 1. beheert de gelden van de vereniging;
 2. zorgt voor het innen van de aan de vereniging toekomende gelden en draagt zorg voor alle door het bestuur en de algemene vergadering goedgekeurde uitgaven;
 3. houdt boek van alle ontvangsten en uitgaven;
 4. voert de briefwisseling, voor zover deze betrekking heeft op de uitvoering van de in de voorgaande leden van dit artikel vermelde taken, ondertekent alle van hem uitgaande stukken, is verplicht afschriften te houden en deze, evenals de op de uitvoering van eerder genoemde taken betrekking hebbende ingekomen stukken te bewaren;
 5. brengt in de algemene vergadering verslag uit van de financiële toestand en legt daarbij over de balans en de staat van baten en lasten met toelichting over het afgelopen verenigingsjaar en een begroting voor het komende verenigingsjaar.

 

Artikel 8 - Bestuursleden
De voorzitter, de penningmeester en de secretaris vormen het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging zowel in als buiten rechte en neemt alle beslissingen welke niet tot een algemene bestuursvergadering kunnen worden uitgesteld. Het bestuur bepaalt welke taak ieder van de bestuursleden in het bijzonder zal hebben te vervullen. Bestuursvergaderingen worden naar gelang van de behoefte door de voorzitter of op voorstel van twee bestuursleden belegd. Een bestuursvergadering is niet tot besluiten bevoegd, indien niet tenminste de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is. 

 

Artikel 9 - De algemene vergadering 

 1. De leden hebben met inachtneming van de door de voorzitter te bepalen orde het recht van initiatief, interpellatie en amendement, met dien verstande dat de vergadering beslist, in hoeverre één en ander voor behandeling in aanmerking komt.
 2. Voorstellen aan de algemene vergadering, niet betrekking hebbende op wijziging van de statuten, reglementen en /of verordeningen, moeten om voor behandeling in aanmerking te komen bij het bestuur schriftelijk worden ingediend binnen veertien dagen, nadat de convocatie voor de algemene vergadering is verschenen.
 3. Het bestuur is verplicht de in het voorgaande lid bedoelde voorstellen uiterlijk veertien dagen voor de algemene vergadering aan de leden bekend te maken.
 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden, als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen in de algemene vergadering, verplicht tot het bijeenroepen van   een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na   indiening van het verzoek.

 

Artikel 10 - Bestuursverkiezing

 1. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af. Bij voorkeur één bestuurslid van het dagelijks bestuur per jaar.
 2. De namen van de aftredende bestuursleden, alsmede van de door het bestuur gestelde kandidaten dienen gepubliceerd te worden in de agenda van de (half)jaarlijkse vergadering waarin de bestuursverkiezing aan de orde is. In deze agenda dient tevens de mogelijkheid tot kandidaatstelling door stemgerechtigde leden van de vereniging geopend te worden, met vermelding van de daaraan verbonden procedure.
 3. Een kandidaatstelling door stemgerechtigde leden dient schriftelijk bij de secretaris aangemeld te worden, te ondertekenen door tenminste drie stemgerechtigde leden en dient vergezeld te gaan van een ondertekende bereidheidverklaring van de desbetreffende kandidaat eventueel onder vermelding van de functie die hij in het bestuur ambieert.

 

Artikel 11 - Kascontrolecommissie

Conform artikel 11, lid 3 van de statuten worden door de algemene ledenvergadering de leden van de kascommissie benoemd, dit mogen geen bestuursleden zijn.

De kascommissie bestaat uit drie leden en een plaatsvervangend lid. Zij worden benoemd voor drie jaar en treden volgens een vastgesteld rooster af. Zij mogen één keer herkozen worden.

De kascommissie houdt toezicht op het beheer van de penningmeester, Zij is gehouden tenminste éénmaal per jaar de kas de saldi, de boeken en bescheiden van de penningmeester na te zien. Van de uitkomst van dit onderzoek wordt verslag uitgebracht aan het bestuur.

Indien de kascommissie termen aanwezig acht om de penningmeester de dechargeren zal zij een betreffend voorstel doen aan de algemene vergadering. De kascommissie is bevoegd aan het bestuur voorstellen betreffende het financiële beheer te doen. 

 

Artikel 12 - Contributie

 1. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van een contributie, die door de algemene vergadering jaarlijks zal worden vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 
 2. De algemene vergadering kan bepalen dat van ieder nieuw toegetreden lid een inschrijfgeld zal worden geheven.
 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.
 4. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.
 5. Het contributiereglement is als bijlage toegevoegd aan dit huishoudelijk reglement en is op de site te vinden met de actuele contributies.

 

Artikel 13 - Commissies

  1. Het bestuur kan , indien het bestuur dit noodzakelijk of gewenst acht, commissies instellen.
  2. Bij het besluit tot instelling van een commissie worden de samenstelling, taak, bevoegdheid en werkwijze van de commissie in een instructie vastgelegd. Deze instructie wordt beschouwd als een onlosmakelijk deel van het huishoudelijk reglement.
  3. Elke commissie rapporteert tenminste één keer per kalenderjaar over de voortgang van zijn werkzaamheden aan het bestuur, tenzij in de instructie anders is bepaald.
  1. Een commissie vergadert zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee leden van de commissie dit wenselijk achten
  2. Een commissie is verantwoording schuldig aan het bestuur.

 

Artikel 14 - De ODIN ’59-site

 1. De vereniging heeft een officiële club-site, waarop alle officiële mededelingen openbaar worden gemaakt.
 2. Met het tijdig publiceren van uitnodigingen voor vergaderingen en bestuursbesluiten op de site wordt voldaan aan de in de statuten en huishoudelijk reglement vastgelegde verplichtingen om de leden correct te informeren.  
 3. De webmaster ziet er op toe dat er geen publicatie op de site worden geplaatst die de het belang en de naam van de vereniging schaden. De webmaster wordt aangesteld door het bestuur.
 4. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor hetgeen op de site wordt geplaatst.

 

Artikel 15 - Wedstrijden

 1. De spelers zullen op een door het bestuur te bepalen wijze van hun opstelling en indeling in een van de teams in kennis worden gesteld. 
 2. Bij verhindering is iedere speler verplicht tenminste 24 uur van tevoren dit onder opgaaf van reden te melden aan de leider en/of aanvoerder van het desbetreffende team.
 3. Bij wedstrijden zal zo mogelijk ieder team vergezeld zijn van een leider, aan te wijzen door het bestuur. De leider is de eerst verantwoordelijke voor het gebeuren rond de wedstrijd. Hij rapporteert onregelmatigheden aan het bestuur.
 4. Leden die aan wedstrijden deelnemen dienen in de voorgeschreven kleding te verschijnen.
 5. De spelers van een team zijn in beginsel gehouden tijdens wedstrijden te handelen volgens de aanwijzing van de aanvoerder en de leider.
 6. Het bestuur is bevoegd namens de vereniging wedstrijden uit te schrijven en de vereniging te doen inschrijven als deelneemster aan door andere personen georganiseerde wedstrijden, waarvoor door de KNVB toestemming is verleend.

 

Artikel 16 - Gedragscode

 1. ODIN’59 wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de voetbalsport vinden we belangrijk. ODIN’59 werkt actief aan de bewustwording bij spelers, begeleiders, trainers, en ouders/verzorgers op dit vlak. 
 2. De uitgangspunten voor de gedragscode zijn als bijlage aan dit regelement toegevoegd. Een verdere uitwerking hiervan is op de site van ODIN ’59 te vinden.
 3. Het bestuur en de betreffende commissies dragen de gedragscode actief uit. In het bijzonder de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels.

 

Artikel 17 - Aansprakelijkheid van de leden

 1. Elk lid is aansprakelijk voor de door hem/haar aan de eigendommen van de vereniging aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroorzaakt te zijn door hem/haar die de betreffende zaak het laatst heeft gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrokkene wordt aangetoond.
 2. Voor de kosten die gepaard gaan met de afdoening van strafzaken e.d. door de KNVB worden de leden die het betreft aansprakelijk gesteld.

 

Artikel 18 - Sponsoring

 1. Een sponsorcommissie houdt zich bezig met het werven van sponsors en het onderhouden van contacten. Er zijn diverse mogelijkheden van sponsoring mogelijk.
 2. De sponsorcommissie kan richtlijnen voor de diverse vormen van sponsoring opstellen en zal deze ter goedkeuring aan het bestuur voorleggen.
 3. Individuele initiatieven om een vorm van sponsoring voor de vereniging te bewerkstelligen dienen altijd in overleg met de sponsorcommissie uitgewerkt te worden.
 4. De sponsorcommissie stelt in samenspraak met het bestuur een passend sponsorcontract op.
 5. Contracten worden ondertekend door het bestuur, alle sponsoropbrengsten gaan naar de penningmeester.

 

Artikel 19 - Wijziging van het huishoudelijk reglement

 1. Een voorstel tot wijziging of aanvulling van de statuten, huishoudelijk reglement of verordeningen dient tenminste één week voor de betreffende algemene vergadering ter kennis van alle leden worden gebracht.
 2. De in het eerste lid van dit artikel bedoelde voorstellen dienen tenminste drie weken voor de algemene vergadering bij het bestuur te worden ingediend.
 3. De voorstellen behoeven , om te worden aangenomen een meerderheid van tenminste twee/derde van de op de betreffende algemene vergadering uitgebrachte geldige stemmen en treden in werking op een door de algemene vergadering vast te stellen tijdstip.

 

Artikel 20 – Slotbepalingen

 1. Alle leden van de vereniging worden geacht de statuten en het huishoudelijk reglement te kennen en hebben zich daar aan te houden. Zowel statuten als huishoudelijk reglement staan op de site van de vereniging.
 2. Voor zo ver in bepaalde gevallen deze documenten niet voorzien, neemt het bestuur de beslissing, welke zo spoedig mogelijk op de site van de vereniging zal worden gepubliceerd. Omtrent deze door het bestuur genomen beslissing moet aan de eerstvolgende algemenen vergadering verantwoording worden afgelegd.
 3. Aan dit huishoudelijk reglement zijn een aantal bijlagen gevoegd. De bijlage “Beleidsnotitie jubilea en onderscheidingen” is een substantieel deel van het huishoudelijk reglement.

De overige bijlagen, “Contributiereglement”, “Kledingreglement” en “Uitgangspunten Gedragscode” zijn ter informatie bijgevoegd. Zij zijn geen substantieel onderdeel van het huishoudelijk reglement en vallen dus niet onder artikel 19 van dit reglement.

 

Dit Huishoudelijk Reglement is op de Algemene Ledenvergadering van 3 november 2020 geheel overeenkomstig de reglementen vastgesteld.

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!