Cookie beleid Odin59

De website van Odin59 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Tolhek

Tolhek

Zienswijze ODIN ’59                         Opgesteld 5 oktober 2017

Inleiding

Wat ging vooraf ?

In 2006 was de komst van een kunstgrasveld onderwerp van gesprek. (Deze is in 2009 gerealiseerd en later nog één in 2016!).

Op de vraag wat dat in zou houden voor het verblijf op de locatie, gelet op de investering welke de gemeente zou doen, was het antwoord van wethouder O. Wagner: “ODIN ’59 blijft hier nog zeker 40 jaar”.

(Het feit dat in 2016 nog een nieuw veld is aangelegd, geeft wel aan dat het nu om nieuwe plannen gaat en er geen relatie is met de Debora Bakelaan-plannen zoals gesuggereerd wordt.)

Deze uitspraak was reden voor ODIN ’59 om fors te investeren in de accommodatie.

in 2014 werden de besturen van ODIN ’59 en ADO ’20 tezamen met de stichtingbesturen uitgenodigd door de wethouder Sport voor een kennismaking.

Tijdens dat gesprek is een toekomstbeeld welke de wethouder had naar voren gebracht;

1 complex waar ADO ’20 en ODIN ’59 gezamenlijk gebruik van zouden gaan maken.

Dit ‘beeld’ te realiseren in 2040.

In november 2016 is de secretaris van ODIN ’59 telefonisch benaderd door een medewerker van Arcadis. Dit gesprek is later als ‘interview’ betiteld.

 

Het Koetshuijs, 8 maart 2017

Door de aanwezigheid van projectontwikkelaars en makelaars werd het doel van de bijeenkomst al snel duidelijk. De wethouder RO wees op de opdracht van de Provincie tot de bouw van woningen.

 

Opmerking:

-      Vanaf dat moment is de Sport ondergeschikt gemaakt aan Woningbouw.

-      ODIN ’59 had een afvaardiging om geïnformeerd te worden, dit wordt nu misbruikt als zijnde draagvlak.

ODIN ’59 heeft de zomerperiode gebruikt om breed geïnformeerd te worden en de stukken door derden te laten analyseren. Bijgaand vindt U onze bevindingen en vragen.

Hoewel Odin’59 wensen heeft, luidt het standpunt:

ODIN ’59 wenst niet te verhuizen naar de locatie Tolhek!

______________________________________________________________ 

ODIN '59 Bestuurs-analyse n.a.v. de notitie Tolhek Heemskerk, opgesteld door Arcadis, 18 april 2017

De argumentatie van Sport wordt zwaar aangezet, zonder enige onderbouwing.

Bijna schaamteloos wordt Sport misbruikt voor de invulling van een woningbouwopgave, aangegeven door de provincie, welke verder niet wordt onderbouwd.

De plannen betreffende de Debora Bakelaan, waaraan deze invulling worden gekoppeld, zijn reeds in 2006 opgesteld en worden nu, na 11 jaar, ten uitvoer gebracht.

Voor alle plannen welke nu geschetst worden, betreft het slechts contouren waarvan de bestemmingsplannen nog moeten worden opgesteld, dit zullen overigens omgevingsplannen worden.

Het geheel is gereduceerd tot een RO vraagstuk met het accent op woningbouw.

Sport lijkt hier ondergeschikt aan gemaakt te zijn.

De notitie opgesteld door Arcadis is eentonig en zonder onderbouwing.

De analyse

1        Inleiding: De locatie Tolhek komt op termijn geheel vrij en kan alsdan worden herontwikkeld.

Vragen:

-      Op welke termijn komt het hele terrein vrij ?

-      Wie zijn de betrokken partijen ?

-      Hoe hoog is de boekwaarde van het terrein welke nu in de gemeentelijke boeken is opgenomen 

1.1        Leeswijzer

De gemeente Heemskerk heeft verzocht om een zorgvuldig participatietraject met belanghebbenden, een proces dat mede vanuit de inhoud dient te worden doorlopen.

 

Vraag:

-      Waarom is ODIN ’59 als direct belanghebbende, zelfs de drager van het mogelijke resultaat van het proces, in tegenstelling tot hetgeen verzocht is niet nadrukkelijk uitgenodigd om aan dit (zorgvuldige) proces deel te nemen ?

 

2           De Aanpak: Waar komt de informatie vandaan?

Gesteld wordt dat het proces wordt gekenmerkt door het doorlopen van stappen.

 

2.1        Stap 1: Rondje langs de velden

Bij onder andere sportverenigingen zijn wensen, eisen, ambities en belangen opgehaald.

 

2.2        Stap 2: Workshop Ontwikkelstrategie

Door middel van een workshop met een selectie uit de ‘gesprekspartners’, breed genoeg om het gehele spectrum te kunnen bespreken; deze workshop heeft op 8 maart 2017 in Het Koetshuijs plaatsgevonden.

2.3        Stap 3: Rapportage

Opstellen notitie met daarin het voorstel hoe de ontwikkelstrategie geoperationaliseerd kan worden.

 

Vraag:

-      Indien een en ander zo zorgvuldig is gedaan, hoe zijn dan de opmerkingen en vragen als reactie op de conceptrapportage (14-4-2017) te plaatsen?

Dhr. Liefting, Stg. De Waterakkers:“Tijdens de bijeenkomst waarbij ik aanwezig was waren zowel ADO alsook ODIN afwezig”

Dhr. Bos, DSS Handbal Heemskerk:“Op basis van welke criteria is de selectie

gemaakt?” en meer aanvullende vragen.

 

Vraag:

-      Zijn deze vragen schriftelijk beantwoord ?

-      Zo ja, dan zouden wij gaarne een afschrift ontvangen?

-      Zo nee, Waarom niet ?

 

3           Resultaten

Er wordt gesteld dat: “Deze varianten sluiten direct aan bij enkele sociaal-maatschappelijke opgaven en gemeentelijke beleidsdoelstellingen, welke ook relevant kunnen zijn voor de ontwikkeling van Tolhek”

 

Vraag:

-      Waarom is de gemeentelijke beleidsdoelstelling met bijbehorende prioriteit niet direct in het proces ingebracht? Immers de notitie is bedoeld als integrale ontwikkelingsvisie, woningbouw lijkt helder en sport in het geheel niet. 

In punt 3.1.3 onderkent u dat verenigingen juist de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd, dat geldt zeker ook voor ODIN ’59.

 

3.1.1    Basisvarianten

Vijf vensters zijn benoemd;

A Tolhek

B Sportpark Assumburg

C Groot Assumburg

D Sportlocaties Noordzone

E Incidenten & Bovenlokale invloeden.

 

Opmerking:

-      Het bevreemdt ons dat de woningbouwopgaven aangegeven door de Provincie hier niet wordt benoemd, echter wel door de wethouder RO als significant wordt aangegeven als argument.

 

3.2     Van Divergeren naar Convergeren

I . Rode draad, Draagvlak

II. Beheersbaar planproces

III. Positieve gebieds- of grondexploitatie?

 

Op 8 maart 2017 heeft toetsing van de punten I en II plaatsgevonden zo stelt men.

- ODIN ’59 herkent het ophalen van draagvlak in het geheel niet !

- ODIN ’59 gaat niet over de beheersbaarheid van het planproces.

Op de locatie Tolhek drukt in de boekhouding van de gemeente volgens ons een bedrag ter grootte van 2,8 miljoen euro aan beheers- en rentekosten. Deze moeten worden meegenomen.

3.3     Uitgangspunten voor de Ontwikkeling

Het hier benoemde traject I is duidelijk:

ODIN ’59 is de primaire drager !

Zonder verplaatsing GEEN ontwikkeling tot hoogwaardige sportlocatie.

Het traject III is uitermate bevreemdend

“Een analyse en heroriëntatie van de diverse sportlocaties in Heemskerk Noord (ADO ’20) om ruimte te creëren voor herontwikkeling van locaties aldaar, dit traject kan vooralsnog los worden gezien van de ontwikkeling van Tolhek.

Opmerking:

-      Is het beeld van de wethouder wel realistisch?

 

3.3.1 Focus op sport op basis van verplaatsing ODIN ’59

Twee quotes:

-      “Hiermee is genoemde verplaatsing geen doel op zich”

-      “Van deze impuls zal het gehele gebied inclusief alle gebruikers profiteren”

 

Vragen:

-      Indien de verplaatsing van ODIN ’59 geen doel op zich is, wat is dan het alternatief?

-      In welke mate zou ODIN ’59 kunnen profiteren van de impuls?

De wethouder RO heeft reeds de opmerking gemaakt “ODIN ’59 moet niet denken dat ze alles kan vragen.”

-      Krijgt ODIN ’59 de toezegging dat het de volledige nieuwbouw vergoed krijgt en een garantie op haar exploitatie alvorens ook andere gebruikers gaan profiteren ?

4.       Procesvoorstellen

4.1     Verplaatsing ODIN’59

“Het advies is om concreet te starten met de ontwikkeling van Tolhek door middel van de verplaatsing van ODIN ’59 en woningbouw op de voormalige ODIN-locatie te onderzoeken”

 

Opmerkingen:

-      Deze quote geeft de essentie aan: Het is de ODIN-locatie!

-      Om de notitie inhoud te geven en een kans van slagen, dient EERST onderzocht te worden welke woningbouw op de ODIN-locatie mogelijk is en wat voor een totale positieve grondexploitatie dat oplevert. Gelijktijdig de kosten in kaart brengen van verplaatsing en omleggen van de Communicatieweg alsmede het exploitatierisico van ODIN ’59 en de boekwaarde van de grond.

-      Graag een inhoudelijke reactie op bovenstaande.


____________________________________________________________ 

Enkele losse opmerkingen uit de notitie

met daarbij vragen en opmerkingen vanuit ODIN ’59

Pag. 4

“Op termijn komt het hele terrein vrij en kan het worden herontwikkeld”

“De ambitie is het zoeken naar de gebiedsgerichte en procesgerichte uitgangspunten”

“De gemeente Heemskerk heeft (Arcadis)verzocht om een zorgvuldig participatietraject met belanghebbende..”

 

Opmerking:

-      ‘Velen zijn geroepen, weinige uitgenodigd’, ODIN ’59 is nimmer verteld of uitgelegd dat het verplaatsen van ODIN ’59 de primaire drager is van het plan tot dusver.

Derhalve had Arcadis, alsook de gemeente, zich ervan moeten vergewissen dat ODIN ’59 goed geïnformeerd was en mee aan tafel zat.

 

Pag. 6

“Tolhek als schakel.. en de tussenliggende barrières in de vorm van wegen weg te nemen..”

Opmerking:

-      Er wordt iets benoemd, maar de oplossing wordt niet aangegeven en doorgerekend.

Vraag:

-      Kan de gemeente een globale doorrekening geven?

 

Pag. 8

“Het delen van sportvoorzieningen door meerdere verenigingen is op de locatie eventueel mogelijk”

Vragen:

-      Wat is de kans dat ODIN ’59 alleen op deze locatie komt te zitten?

-      Wat is de kans dat er een Heemskerkse Hockey vereniging op de locatie komt?


“(het wegnemen van) de barrièrewerking van de Communicatieweg, door bijvoorbeeld de weg als geheel te verleggen”

Opmerking:

-      U onderkent de barrièrewerking, maar kent geen samenwerking met Uitgeest in deze.

Pag. 10

“Zo zal naar verwachting de verkeersdruk op de Communicatieweg (verder) toenemen”

U onderkent de verkeersdruk en dat deze zal toenemen !

“Het ‘omklappen’ van de Communicatieweg (d.w.z. verleggen naar de andere zijde van de locatie Tolhek)”

Opmerking:

-      Er wordt een oplossing geschetst, welke op grond van de Gemeente Uitgeest loopt en deze wenst niet mee te werken.

 

Pag. 12

“Hiermee is genoemde verplaatsing geen doel op zich”

 

Pag. 13

“Resultaat van deze heroriëntatie van de Noordzone kan zijn dat één of meer verenigingen verplaatst worden naar de locatie Tolhek.

 

Pag. 15

“De belangrijkste stakeholder en samenwerkingspartner voor de gemeente in dit traject is ODIN’59”

 

‘Voor de beoogde ontwikkeling zal voor de locatie het bestemmingsplan moeten worden herzien’

Vraag:

-Hoe lang duurt het bestemmingsplantraject ?

“Voor dekking van verplaatsingskosten c.a. dient de opbrengstenkant van de potentiële woningbouw op de dan voormalige ODIN-locatie daar aan gekoppeld te worden”

Vraag:

-Krijgt Odin’59 een beslissende stem in de invulling van de woningbouw alsdan ?

Immers de totaalopbrengst is één op één gelinkt en daarmee van invloed op de mogelijkheden welke ODIN ’59 alsdan zou hebben.


________________________________________________________________ 

Exploitatierisico ODIN ’59

 

Een punt welke niet bij het onderzoek is betrokken betreft het bestaansrecht van ODIN ’59 op de locatie Tolhek.

Zaken als Afstand, Veiligheid,Alternatieve mogelijkheden zijn zeker van belang.

ODIN ’59 heeft de afgelopen maanden de nodige analyses uitgevoerd.

-      Door het vergroten van de afstand neemt de concurrentie met andere (Beverwijkse) voetbalverenigingen toe.

-      Door de Communicatieweg te erkennen als barrière waar de verkeersdrukte zal toenemen, zal het veiligheidsrisico toenemen.

-      80% van de jeugdleden onder de 13 jaar komt uit de Broekpolder en heeft in de Beverwijkse clubs een alternatief.

 

Bovenstaande punten zullen alsdan invloed hebben op het Ledental.

Een verminderd ledental heeft direct invloed op de contributie-inkomsten, kantinebaten en sponsorinkomsten.

Financiële analyse laat zien dat ODIN ’59 bij een gemiddeld scenario op jaarbasis, alleen al bij verloop van de jeugdleden, een inkomstenderving heeft van € 65.000.

 

Het exploitatierisico is dusdanig dat daarmee het voortbestaan van ODIN ’59 wordt bedreigd.
 

____________________________________________________________

Raadsbesluit van 6 juli

Onder invloed van de gemeenteraad is in het besluit opgenomen dat ODIN’59 nadrukkelijk wordt betrokken.

Opmerking:

Tot op de dag van vandaag (5-10-2017) is er geen enkel contact gezocht met ODIN ’59!


Conclusie

De notitie kenmerkt zich met een hoog gehalte ‘alsdan’ en ‘mogelijk’. Op basis van deze constatering is het voor ODIN ’59 onverantwoord een verhuizing naar het Tolhek aan te gaan.

Vergezichten zijn mooi, maar kosten een vrijwilligersorganisatie als ODIN ’59 te veel tijd.

Alternatieven, o.a. volledig woningbouw op Tolhek, worden onvoldoende onderbouwd.

Alles bestudeerd en onderzocht hebbende alsmede tegen elkaar afgewogen komt ODIN ’59 tot maar één conclusie:

ODIN’59 wenst op de huidige locatie te blijven !

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!